សេវាកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 

Services to Cambodian community

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ     ​O U R   S E R V I C E S

យើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកដូចជា
​we can help you with
ដោះស្រាយសំណុំរឿងសង្គមកិច្ច
​Care Management
Care Management (formerly Case Management) is often a formal protocol, for care of persons (client) to access services available and relevant resources to attain their identified goals. 
ជួយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលទើបតែមករស់នៅរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង
New Arrivals
We support new arrivals to South Australia from Cambodia to settle in the northern suburbs.

We can advise when and which areas have established Cambodian communities, connect people to employment opportunities and other services.
កម្មវិធីកម្សាន្ដនានា
​Community Event
We can help organise a community event such as Khmer concert, Cambodian New Year event.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់សមាគមខ្មែរសាជីវកម្មរដ្ឋអូស្រ្ដាលីខាងត្បូង
For more information regarding the services from Cambodian Association of SA Inc.

វិទ្យុផ្សាយជាភាសាខ្មែរ     ​C A M B O D I A N  C O M M U N I T Y  RADIO

The Cambodian Association of SA Inc's team records; broadcasts news and interviews relevant to the interest of the Cambodian community. They are on 5EBI FM 103.1 and podcasts, every Tuesday at 8am and 8pm. All the radio presenters and producers are volunteers.

សមាជិក និងសមាជិកានៃសមាគមន៍​​ MEMBERSHIP AREAS

ចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគម?
Want to become our member?

សព្វថ្ងៃនេះយើងមានសមាជិក We currently have

467

នាក់ Financial Members

កម្រងរូបថត G A L L E R Y

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ C O N T A C T  U S

អ្នកស្រី ម៉ាន់ ឆារីដា  Ms. Chharida Mann
Cambodian Community Welfare Worker
M: 0416 762 524

ម៉ោងធ្វើការ  Office Hours:
ពុធ Wednesday 9.00 am to 4.00 pm
ព្រហស្បតិ៍ Thursday 9.00 am to 4.00 pm
សុក្រ Friday 9.00 am to 11.00am


Worker's Email: chharida.cambodianassociationsa@gmail.com

Management's Committee: info@cambodianassociationsa.org.au Website: www.cambodianassociationsa.org.au 


អាសយដ្ឋាន  Address:

Cambodian Association of South Australia Inc.

63 Commercial Rd, SALISBURY SA 5108

(For client's matter, please call directly to 0416 762 524 or email chharida.cambodianAssociationSA@gmail.com,
if the matter in URGENT please call 000 or Police Assistance on 131 444)

រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនា សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង Feedback or Complaint, please direct to the Management Committee 
E: info@cambodianassociationsa.org.au
© Copyright Cambodian Association of SA Inc.
Last updated: 24th June 2019

Like us on Facebook

ABN 58 020 066 933