ប្រសិនជាលោកឣ្នកមានបំណងចង់ណាត់ជួបជាមួយនឹងបុគ្គលសង្គមកិច្ចរបស់យើងខ្ញំុ សូមលោកឣ្នកទាក់ទងដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ 0416 762 524 ឬ សាឣេឡិចត្រូឡិច chharida.cambodianassociationsa@gmail.com 

DO NOT use this form if you want to contact the Cambodian Community Welfare Worker. To get in contact with our Cambodian Community Welfare Worker, Ms. Chharida Mann please call 0416 762 524 or email chharida.cambodianassociationsa@gmail.com


ទាក់ទងយើងខ្ញំុ Contact Us

© Copyright Cambodian Association of SA Inc.