អំពីយើង  A B O U T  U S

The Cambodian Association of South Australia Inc. has served the Khmer community in SA for over 30 years. It currently services approximately 10,000 Khmer people in South Australia.

The association was founded as a secular apolitical association in 1981 by the first refugees to escape to Australia from the killing fields of Cambodia. It was originally set up to help Cambodian refugees resettling in South Australia. In the mid 2000's many of the association's programs were handed over to third party providers. Gambling counselling was taken over by Anglicare, aged care was taken over by ACH and the Youth Connect Program was taken over by the Multicultural Community Council. At the time each organisation promises to provide a Khmer focus to their operations. With time that focus has been completely lost. By 2007 the association had regarded its work as largely complete and demise its activities due to corruption. However, recently it has been determined that there is now an increasing need for its services such as counselling, respite, mediation, immigration, health, education, employment, accommodation and finance etc.


បេសកម្ម MISSION

To deliver quality services to disadvantaged member of our community

ចក្ខុវិស័យ VISION

To be recognised as a leading non-profit organisation in delivering welfare services to the Cambodian community in South Australia

បាវចនា MOTTO

1. Integrity
2. Being neutral
3. Support all Cambodian Communities regardless of their religious, group or political involvements
4. Work closely with all Cambodian Religious groups in South Australia

T H E   T E A M

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
Our Management Committee

Sarou Theav
President
Frank Althuizen
Secretary
Dany Yon
Vice-President
Seiha Chav
Treasurer

សមាជិកគណៈកម្មការ
Our Committee​​ Members

Sreymom Sun
Committee Member
Wathnak Vy
Committee Member
Jenny Ngin
Committee Member
Makara Owng
Committee Member
Vacancy
Committee Member
Chharida Mann
Committee Member

បុគ្គលិក
Staff Members

Chharida Mann
Staff Member
Cambodian Community Welfare Worker

អនុគណៈកម្មការ​ផ្សាយរលកធាតុអាកាស

Podcast Sub-Committee

អនុគណៈកម្មការ​កម្មវិធីក្រុមបុរសខ្មែរ

Cambodian Men Group Sub-Committee

Wathnak Vy
Director
Jenny Ngin
NewsReporter
Sreymom Sun
Content Creator
 
Wathnak Vy
Project Manager
Vannak Mey
Director
Ratana Oeurn
Director
 

សមាជិកសកម្ម
Our Active Member

Mr Chhoeun Chav
Mr Saly Cheang
Mrs  Rath C. Chhun

Mrs Chimao Kang

Mrs Sophin Kheav
Mrs Lean Hor So
Mr Kim Kou Tan
Ms Theavy Yon

TBC...

© Copyright Cambodian Association of SA Inc.