កម្មវិធីសម្រាប់សង្គម I Projects

សព្វថ្ងៃនេះ សមាគមខ្មែរសាជីវកម្មរដ្ឋអូស្រ្ដាលីខាងត្បូងមានកម្មវិធី កំពុងដំណើរការដែលទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីក្រសួងនឹងអង្គការនានា។

កម្មវិធីទាំងអស់មិនត្រូវបានគិតកម្រៃអ្វីទេ ប្រសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬ ចង់ចូលរួម លោកអ្នកអាចទាក់ទង ប្រធានគម្រោងតាមកម្មវិធីនីមួយៗ។

The Association is currently hosting 5 projects. These projects funded though varieties sources of funding. All programs are free-of-charge, for more information or want to get involve, please contact the Project Officer on each project.

សប្បាយៗស្រ្ដីខ្មែរ I Happy Happy Cambodian Women

រៀងរាល់២ខែ មានស្ត្រីខ្មែរច្រើនជាង២០នាក់ដែលកំពុងរស់នៅរដ្ឋអូស្រ្ដាលីខាងត្បូង នឹងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បាយៗស្រ្ដីខ្មែរ ដែលកម្មវិធីនេះនឹងមានកម្មវិធីដូចជា ដើរលេងកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍នានា រៀនជំនាញខ្លីៗ និងជាឱកាសឱ្យស្រ្ដីបានជួបនាំកម្សាន្ដ និងនិយាយគ្នាលេង។

Every 2 months, more than 20 Cambodian women who are currently living in South Australia will be gathering together in a form of picnic, education workshops, travel to different places - these will help the participates to get more personal development, building communication skills and get to know other Cambodian women in the community.  

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Officer: Ms. Dany Yon  អ្នកស្រី យ៉ង់ ដានី

សហការជាមួយ Partnership: Relationships Australia SA Inc. 

សម្រាប់ចូលរួម និងព័ត៌មានបន្ថែម Contact Details: [INSERT HERE]

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Funded by: Cambodian Association of SA Inc.

ក្រុមបុរសខ្មែរ I Cambodian Men Group

កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់បុរសខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូង។ ស្រដៀងទៅនឹង សប្បាយៗស្រ្ដីខ្មែរ កម្មវិធីក្រុមបុរសខ្មែរនឹងជួយគាំទ្រ ការពារ និងរៀបចំកម្មវិធីផេ្សងៗដែលស្នើដោយសមាជិក។

This program specifically designs for Cambodian men who are living in South Australia. Similar to Happy Happy Cambodian Women, Men group aims to assist and support men in varieties events proposed by its members.

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Officer: Wathnak Vy យុវនិស្សិត វី វឌ្ឍនៈ

សហការជាមួយ Partnership: N/A

សម្រាប់ចូលរួម និងព័ត៌មានបន្ថែម Contact Details: 0416 402 537 

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Funded by: Cambodian Association of SA Inc.

បេះដូងមួយព្រលឹងមួយ I One Heart One Soul

តើលោកអ្នកនឹងមានបុត្រា បុត្រីក្នុងពេលខ្លីខាងមុខ? ឬ មួយក៏លោកអ្នកមានមាតា បិតារបស់បុត្រា បុត្រីដែលទើបតែនឹងកើត? កម្មវីធី បេះដូងមួយ ព្រលឹងមួយ ជាកម្មវិធីមួយដែលនឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីរប្រៀបធ្វើជាអាណាព្យាបាលក៏ល្អម្នាក់, ដឹងអំពីវិធីបង្រៀនកូន និងស្គាល់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់កូន។

Are you expected a child soon? Or are you a newborn parents? This program is right for you. This program will help you with the skills on how to be an excellent parenting, know and way to deal with your children behaviour and how to make the best out of your children. 

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Officer: Ms. Charrida Mann  អ្នកស្រី ម៉ាន់ ឆារីដា

សហការជាមួយ Partnership: N/A

សម្រាប់ចូលរួម និងព័ត៌មានបន្ថែម Contact Details: 0416 762 524

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Funded by: Cambodian Association of SA Inc.

សម្លេងខ្មែរ I Khmer Podcast

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរការផ្សាយពីវិទ្យុមកជាការផ្សាយតាមប្រព្រ័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលហៅថា ផោកខាស់ (Podcast)។ កម្មវិធីនេះនឹងមានផ្សាយអំពីវប្បធម៌ និងអរិយធម៌ខ្មែរ ព័ត៌មានក្នុងសង្គមជាច្រើនទៀត។

We have moved from radio broadcasting to a digital broadcasting called Podcast. Want to learn more about Cambodian culture, news in South Australia in Khmer - tuned in to our Khmer Podcast.

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Officer: Wathnak Vy យុវនិស្សិត វី វឌ្ឍនៈ

សហការជាមួយ Partnership: N/A

សម្រាប់ចូលរួម និងព័ត៌មានបន្ថែម Contact Details: 0416 402 537 

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Funded by: Cambodian Association of SA Inc.

រៀនភាសាឣង់គ្លេសជាមួយសមាគមខ្មែរ I English as a Second Language Program

កម្មវិធីសិក្សាភាសាឣង់គ្លេសជាមួយសមាគមខ្មែរ។ ឣ្នកស្រីម៉ាន់ ឆារីដាជាគ្រូបង្រៀនដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងឣប់រំប្រទេសឣូស្រ្តាលីដែលនឹងបង្រៀនលោកឣ្នកឣំពីភាសាឣង់គ្លេសពីកម្រិតថ្នាក់មិនទាន់ចេះសោៈ ដល់ថ្នាក់ខ្ពស់។

English program for adult learners. Ms. Chharida Mann is a qualified teacher and will teach you English from basic to advance level.

ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Officer: Ms. Charrida Mann  អ្នកស្រី ម៉ាន់ ឆារីដា

សហការជាមួយ Partnership: N/A

សម្រាប់ចូលរួម និងព័ត៌មានបន្ថែម Contact Details: 0416 762 524

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Funded by: Cambodian Association of SA Inc.

 
© Copyright Cambodian Association of SA Inc.