ឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ

Community Resources

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋអូស្រ្ដាលីខាងត្បូង

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង សម្រាប់វត្ដទាំងបួន​នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូង Khmer Temples in Adelaide

1. Khmer Buddhist Association and Angkor Hall 
P: 0439 303 308 
A: 376-386 Salisbury Highway, Parafield Gardens, SA 5107 

2. Wat Khmer Santipheap Association of SA Inc 
P: (08) 8281 2793 
A: 172 Burton Road, Paralowie, SA 5108 

3. Wat Preah Puth Mean Chey 
P: 0450 300 789 
A: 28 Laxton Road S.A, MacDonald Park, SA 5121 

4. Wat Puthic Khmer Krom 
P: 0402 620 441 
A: Lot 96 Symes Road, Waterloo Corner, SA 5110

© Copyright Cambodian Association of SA Inc.